Pracujeme s novými prevádzkami

Prostredníctvom kolaboratívnych projektov s novými prevádzkami, ktoré ponúkajú návrhy atraktívnych ponúk a ktoré sa spájajú s našimi výzvami, hľadávame riešenia na urýchlenie nášho inovačného procesu.

Poznáme našu rolu a už veľa rokov sme otvorení novým myšlienkam a hlavným projektom pre Fagor Ederlan, ale vždy myslíme na spoločný prospech.

Vytvorili sme jednouchý proces na identifikovanie a zvládnutie príležitostí na spoluprácu, ktoré sa snažíme obratne a flexibilne riadiť.

Ak si myslíte, že máte niečo, čo by nás mohlo zaujať, vyplňte náš formulár: Pracujme spolu!

Používame transparentný proces

Posudzujeme vhodnosť každého návrhu, ktorý dostaneme. Ak by nás zaujal, budeme vás kontaktovať v lehote do 1 mesiaca, aby sme si dohodli stretnutie s cieľom dôkladnejšie prediskutovať návrh hodnoty a zistiť, ako by zapadal do našich potrieb a cieľov. V opačnom prípade vám pošleme e-mail s vysvetlením, prečo bol zamietnutý s návrhom na jeho archivovanie pre možný kontakt v budúcnosti.

 
Infografía

Vytvárame vztahy s jasnými pravidlami

Duševné
vlastníctvo
Úzkostlivo rešpektujeme všetky predchádzajúce IP (bez ohľadu na existujúcu ochranu) a usmerňujeme IP a IPR, ktoré boli vytvorené v priebehu spoločného projektu na základe dohody.
Ochrana osobných údajov pri návrhoch
Pri prijatých návrhoch uplatňujeme zásady ochrany osobných údajov: kontakty alebo návrhy nebudeme ďalej poskytovať iným, pokiaľ navrhovateľ
Údaje vytvorené v priebehu projektu
Údaje patriace spoločnosti Fagor Ederlan zaručujú prístup v prípade externého uloženia, avšak ich oprávnené a obmedzené používanie sa môže prediskutovať.
Zmluva o mlčanlivosti
Ako základ na vytvorenie rámca vzťahov vychádzajúcich z dôvery medzi stranami uzatvárame základné, zjednodušené zmluvy o mlčanlivosti.
Používanie ochranných známok
Pri rozposielaní projektu, reklamných a marketingových činnostiach výslovne usmerňujeme a zavádzame používanie ochranných známok (oboch strán).

Vyberáme zosúladené projekty

Hľadáme návrhy na hodnotu, ktoré sú zosúladené s našimi potrebami alebo výzvami. Naše obchodné ciele sa môžu časom zmeniť, ale sú stanovené. Medzi príklady patria:

Získavanie ponúk
Zlepšiť naše miery získavania v procesoch zásobovania automobilovými súčasťami súčasne s faktorom konverzie a pravdepodobnosti získania ponúk s osobitným záujmom.
Nové výrobky
Práca s Fagor Ederlan na vývoji nových výrobkov pre automobilový sektor: nové materiály, koncepty, nátery, integrácia súčastí, inteligentné výrobky...
Účinnosť procesu
Zlepšenie účinnosti našich procesov, obzvlášť výrobných: digitálna fabrika, inteligentná fabrika, automatizácia, posilňovanie riadiacich systémov, automatizácia administratívnych procesov a tak ďalej.
Suroviny a energie
Znižovanie spotreby surovín a energií, buď prostredníctvom nových nákupných zdrojov (obzvlášť vtedy, keď reagujú na kritériá obehového hospodárstva), alebo vymáhania strát , zlepšeného riadenia a tak ďalej.
Prenos technológie
Podporovať prenos technológie nových riešení na posilnenie našich výrobných a riadiacich procesov alebo zavedenie inovácií pre väčšiu konkurencieschopnosť.
Bezpečná práca
Zaručenie bezpečných podmienok pre naše pracoviská prostredníctvom kontrol, zníženia alebo eliminovania zdravotných, hygienických a bezpečnostných rizík pri práci.
Obeh a neutralita
Zlepšovať obeh odpadového hospodárstva (obzvlášť piesku) a poskytovať riešenia na naše výzvy dosahovania uhlíkovej neutrality (energetický model).
Ľudia a tímy
Zlepšovať zainteresovanie a výkonnosť ľudí a tímov, kolaboratívnu prácu, komunikáciu, vzdelávanie a trénovanie alebo všeobecne vytváranie vedomostí a zdieľanie procesov.
Celosvetová prítomnosť
Umožňovať našu celosvetovú prítomnosť v akýchkoľvek oblastiach riadenia, od prístupu k technológiám, optimalizácie nákupov, priťahovania talentov, poznania scenárov súťaživosti...
Diverzifikácia výrobkov
Podporovať naše projekty diverzifikácie výrobkov, obzvlášť v systémoch a súvisiacich obchodných príležitostiach prostredníctvom zabezpečovania zručností a technológií na dopĺňanie našich vlastných.
Investovanie do nových prevádzok
Podpora našej stratégie investovania do nových prevádzok v jednom z 3 našich procesov: ochrana rozlišovacej technológie pre naše tradičné podnikanie; rozvoj našich technologických výziev; a vytváranie pracovných miest.
 

Máme rôznorodé skúsenosti

Za posledných pár rokov sme pracovali so základňou viac ako 2 000 nových prevádzok, kontaktovali sme viac ako 200, propagovali sme podrobné STRETNUTIA s našimi vnútropodnikovými tímami pri viac ako tridsiatich príležitostiach a spustili sme niekoľko kolaboratívnych projektov, ako napríklad tieto príklady.

xabet

Predicción de defectos y modelos prescriptivos

binarySoul

Adiestramiento gamificado para planes de acogida

happydonia

APP de comunicación interna (ederapp)

ieqsy

Reducción consumo eléctrico optimizando onda sinusoidal

ling

Aplicabilidad de tecnología END a componentes LPDC

solidvirtual

Capacitación en manejo de moldes mediante VR

nuavis

Computer Vision y DL para detección defectos visuales

eevam

Estudio de conceptos y arquitecturas motor en rueda

savvy

Optimización del proceso de mecanizado

vidext

Incorporación de vídeo con IA al plan de adopción MS365

moonshot

Piloto de plataforma para ecosistemas de innovación

sqareparts3d

Oferta conjunta consultoría tecnológica fabricación aditiva

recircular

Circularidad del refractario de aluminio

powerlabs

Partner en proyecto demostrador battery pack

shakers

Apoyo freelancer en proyectos de transformación digital

A niekedy... Investujeme

Hoci toto nie je cieľom spustenia modelu spolupráce, existuje pravdepodobnosť, že v niektorých prípadoch sa môžeme pozerať na potenciálnu investíciu vytváranú spolu s firemnými finančnými prostriedkami MONDRAGON. Investičná stratégia Fagor Ederlan do nových prevádzok má tri ciele:

1
 
Pridružiť alebo vyrovnať budúcu integráciu kľúčových profilov alebo zručností zapojených do našich iniciatív v oblasti automobilového priemyslu a mobility.
2
 
Chrániť používanie alebo uplatňovanie technológií, ktoré považujeme za kľúčové pre vývoj našich výrobkov a procesov;
3
 
Podporovať rozvoj nových podnikov radikálnej diverzifikácie pre skupinu so silným potenciálom finančných výnosov alebo vytvárania pracovných miest v našom prostredí.

Forma kontaktu

Ak ste začínajúca prevádzka a myslíte si, že máte príslušnú hodnotu, ktorú nám môžete ponúknuť a ktorá nám dáva konkurenčnú diferenciáciu alebo inováciu (technologickú aj riadiacu) prostredníctvom návrhov hodnôt, ktoré sú primerane zosúladené s našimi cieľmi...

Stačí vyplniť a odoslať nasledujúci formulár.

 

Každý návrh, ktorý dostaneme, budeme analyzovať.
Yuri Noda
Yuri Noda
Projektový manažér digitálnej transformácie
Jesús Fernández
Jesús Fernández
Riaditeľ pre rozvoj spoločnosti a digitálnu transformáciu