Bezpečnosť, životné prostredie a dodržiavanie právnych predpisov

V Fagor Ederlan vieme, že vytváranie zdravého, bezpečného, produktívnejšieho a udržateľného pracoviska je úlohou nás všetkých.

Niño dormido dentro de un coche

Prevencia ako zodpovednosť jednotlivca a kolektívu

Zabraňovanie nehodám a bezpečnosť pri práci je pre Fagor Ederlan prioritou. Preto každý z nás sa aktívne zaväzuje zabezpečiť zdravie, bezpečnosť a pohodlie nás samých aj všetkých našich kolegov.

Preto sa úsilie zameriava na preventívne stanoviská a prispôsobenie pracovísk ľuďom s cieľom zlepšiť kvalitu života našich spolupracovníkov: od projektov ergonomického výskumu vo výrobných závodov po kampane zamerané na zdravý životný štýl.

Politika prevencie

Čím menej žiadame od planéty, tým viac žiadame od seba

Zaväzujeme sa k tomu, aby rozvoj našich podnikateľských činností bol zlučiteľný s maximálnym rešpektom k životnému prostrediu. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame surovinové zdroje na základe štandardu ISO 14001.

Materiales

Materiály

Nepretržite kontrolujeme výrobné procesy na optimalizovanie využívania surovinových a energetických zdrojov. Našou najvyššou prioritou je znížiť hmotnosť komponentov a následne znížiť spotrebu v rámci celého dodávateľského reťazca.

Gestión residuos

Odpadové hospodárstvo

Výrobné procesy sú navrhnuté na opätovné použitie materiálov a aby odpad bol recyklovaný na znova použiteľný materiál. Fagor Ederlan uzatvára zmluvy s autorizovanými zberňami odpadu na bezpečnú a účinnú likvidáciu nerecyklovateľného odpadu a na čo najväčšie zníženie jeho objemu.

Agua

Voda

V Fagor Ederlan je prioritou účinné vodné hospodárstvo a robíme všetko, čo je v našich silách, aby veľké množstvá vody, ktorú používame, boli zlučiteľné so životným prostredím a ďalšími prírodnými zdrojmi.

Eficiencia energética

Energetická účinnosť

Našim výrobným závodom pomáhajú odborníci na energetiku a špecifická tímová práca pri štúdiu a znižovaní spotreby plynu a elektriny.

V ústrety udržateľnej výrobe a spotrebe

V Fagor Ederlan sa zúčastňujeme na rôznych iniciatívach obehového hospodárstva s cieľom minimalizovať všetky nežiaduce dôsledky na životné prostredie, ktoré môžu vyvolávať naše činnosti.

zanahorias
Environmentálna Politika

Hlavné certifikáty udelené spoločnosti Fagor Ederlan v oblasti bezpečnosti a životného prostredia

Bezpečnosť
OHSAS 18001:2007
Certifikát udelený za systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 
 
Životné prostredie
ISO 14001
Certifikát udelený za systém environmentálneho manažérstva.
 
 

Bezpečnosť informácií

My, vo Fagor Ederlan, si uvedomujeme dôležitosť bezpečnosti informácií a našich ICT systémov. Z tohto dôvodu sme zaviazaní chrániť informácie v našej spoločnosti. Aby sme to zaručili, vypracovali sme špecifický systém riadenia a zriadili sme výbor pre bezpečnosť informácií na propagovanie a uľahčovanie jeho používania. Náš systém riadenia bezpečnosti informácií bol okrem toho preverený treťou stranou a bolo zistené, vyhovuje štandardu VDA ISA, ktorý požaduje Združenie ENX-TISAX.


 
Zásady informačnej bezpečnosti

Kódex správania a zodpovedné postupy

Záväzok spoločnosti Fagor Ederlan a všetkých jej pracovníkov voči odbornému, etickému a zodpovednému správaniu pri výkone ich práce kdekoľvek na svete je základným prvkom našej podnikovej kultúry.

Tento kódex zahŕňa prísne štandardy zodpovedného riadenia, uprednostňovanie ochrany ľudských práv a podporu medzinárodných pracovných predpisov vrátane našich dodávateľov, regiónov, v ktorých pôsobíme, a našich zákazníkov.